Iskolavezetés

 Szanyó Gáborné - igazgató

tanító, fejlesztőpedagógus, hittanoktató


Tanító-hittanoktató diplomámat a nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolán kaptam 1994-ben. Ezután a Tolnai Úti Általános Iskolában tanítottam. Két nagyobb gyermekünk születése után az Olajfa Óvodában dolgoztam, a nagycsoportosok iskolára való felkészítését végeztem.
Isten kegyelméből a Református Általános Iskola életét az első lépésektől figyelemmel kísérhettem, mivel az induló első osztály egyik tanítójává választott a presbitérium. Munkám során igyekszem a gyermekeket képességeiknek megfelelően fejleszteni. Fontosnak tartom, hogy a gyengébb képességű tanulókat is sikerélményhez juttassuk. Ezért az Eötvös József Pedagógiai Főiskolán fejlesztő pedagógus másoddiplomás képzésen vettem részt, és pedagógus szakvizsgát tettem. 2011 augusztus 1-jén intézményvezetői megbízást kaptam, ezért elvégeztem a közoktatási vezető szakirányú képzést a Budapesti Műszaki Egyetemen.
A hittanoktatói szolgálatban célkitűzésem, hogy a gyermekek, és rajtuk keresztül a szüleik megismerjék a Szentírás tanításait, az Úr Jézus  szeretetét és közelségét.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik. (Zsolt. 34. 9.)

 

 Érsek Katalin - igazgatóhelyettes

 angol nyelvtanár

 

 Magyar nyelv és irodalom valamint angol szakos tanárként végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsészkarán, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészkarán.
Az évek során több oktatási intézményben és nyelviskolában volt lehetőségem tanítani, s széles körű tapasztalatra szert tenni. A Talentum Református Iskolába az Úr hívott, úgy gondolom.
Bár református családból származom, 23 évesen tettem konfirmációi fogadalmat, s döntöttem Jézus mellett. Mindkét gyermekem a Talentum iskola tanulója volt, így már korábban meggyőződhettem az itt folyó lelki és szakmai munka komolyságáról és intenzitásáról.
Remélem, hogy szakmai tudásommal és lelkesedésemmel hozzájárulhatok az intézmény nívójához.

 

  Alsó tagozat

Balogh Mária Márta

tanító, hittanoktató

 

A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói oklevelet, műveltségterületem az ének-zene. A Pápai Református Teológiai Akadémia győri kihelyezett tagozatán végeztem a hittanoktató szakot. Tanulmányaim befejezése után Ócsán tanítottam. A székesfehérvári Református Általános Iskolának 2004 óta vagyok tanítója.

Lelkészcsaládban nőttem fel, a székesfehérvári és veszprémi gyülekezetbe járok. Keresztyén emberként fontosnak tartom, hogy Isten igéjét naponta olvassam és hívő, keresztyén közösség tagja legyek.
Pedagógiai munkámban igyekszem a gyermekeket Istenhez vezetni és feltárni előttük, hogy „Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet”.
Törekszem arra, hogy a diákok képességeit megismerjem, miben tehetségesek - és azt minél jobban segítsem kibontakoztatni; illetve mely területen szorulnak segítségre, hogy az elvárt szintet teljesíteni tudják. 
Fontosnak tartom a hazaszeretetre nevelést, hogy a gyermekek tisztában legyenek nemzeti kincseinkkel, ünnepeink jelentésével. Megtanulják egymást tisztelni, elfogadni és megbecsülni. Ezeket az értékeket szeretném átadni tanítványaimnak.

 

Borsó Boglárka

tanító, ének-zene szakos tanár

 

1993-ban érettségiztem a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium ének-zene tagozatán. Ezután a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanultam. Itt szereztem tanítói diplomát, majd a szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskolában kezdtem tanítani alsó tagozatosokat. 2008-ban az Eszterházy Károly Főiskolán ének-zene szakos tanári diplomát szereztem. Ezután alsó és felső tagozatban éneket tanítottam.

Székesfehérváron élek családommal. Egy lányunk van, aki a Talentum Református Általános Iskola tanulója.

A tantestület új tagjaként örömmel tapasztalom, hogy itt a szakmai munka mellett nagy szerepet kap a lelki nevelés is.

Tanítóként azt vallom, hogy a gyerekek akkor érnek el sikereket a tanulásban, ha szeretik az iskolájukat, közösségüket, társaikat, tanáraikat és örömüket lelik az itt töltött időben. Munkám során ebben próbálom támogatni és megerősíteni őket legyen az tanulás, éneklés, beszélgetés, játék.

 

Pervai András 

 

tanító

 

„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát és ne rettegj!” 5Mózes 31, 9.

Ezzel az igével vezetett engem és családomat Székesfehérvárra az Úr. Egy csendeshéten tört össze az Úr Jézus és fogadhattam el őt Megváltómnak. Főiskolai tanulmányaim befejeztével és hála telt szívvel kezdhettem munkámat a Talentum Református Általános Iskolában. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél többet elsajátítsanak abból, ami az alsó tagozaton és életük folyamán fontos lesz számukra, de a legfontosabbnak mégis azt tartom, hogy Krisztust megismerve és személyes megváltójukként elfogadva örök életük lehessen. SDG

 

Sáriné Rádi Zsuzsa
tanító, alsós munkaközösség-vezető

 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskolán végeztem tanító-népművelő szakon 1988-ban. A Dunántúlra kerülve Enyingen éltem és dolgoztam 18 évig. Ott voltam alapító tanítója a 2002-ben induló Tinódi Református Iskolának. Ekkor kerültem kapcsolatba azokkal a keresztyén értékekkel, amelyeket egy egyházi iskola és a mellette álló gyülekezet képvisel. Így Székesfehérvárra költözésünkkor utam ide, a református iskolába vezetett.

2006 óta tanítok a Talentumban. Kiemelt feladatomnak tartom a tehetséggondozást, ezért matematika szakkört vezetek, versenyekre készítem fel tanítványainkat. Tíz éve vezetem a Talentum Természetjáró Kört. Örömmel tapasztalom, hogy azok a családok, akik belekóstolnak a túrázás szépségeibe, évekig lelkesen jönnek a csapattal. A közösségépítés nagyszerű lehetőségét látom az ilyen együttlétekben.

Munkámban fontosnak tartom az oktatás és nevelés harmonikus egységét. Felelősnek érzem magam tanulóim értelmi-érzelmi fejlődéséért. Bízom benne, hogy tanítványaim érzik azt a bizalmon és következetességen alapuló szeretetet, amellyel viszonyulok hozzájuk.

„Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” (Péld 27:19)

 

 Szabóné Veres Hajnalka 

tanító, hittanoktató

 


Új tanévre készültem… Lehetőségem nyílt arra, hogy református iskolában kezdjek tanítani. Új, kihívásokkal teli feladatnak tűnt, egyben hatalmas felelősséggel is járt, hogy az - akkor még - ismeretlen, nemrégiben újraindult intézményben megtalálom-e a helyem?

Sok év telt el azóta, de a kihívás és a felelősség megmaradt. Célom, hogy példát mutassak kitartásban, megbízhatóságban, hibáim felvállalásában és az őszinte bocsánatkérésben. Szeretném kreativitásra, nemzeti öntudatra, rendszerességre nevelni a rám bízott diákokat. Jó lenne, ha a rend szeretete belülről fakadó igényükké válna. Fontosnak tartom, hogy gyermekeink – a jövő nemzedéke! - megtanulják egymást elfogadni, becsülni, szeretni, s meglássák saját és (ember)társaik életében a Krisztustól kapott talentumokat.

Életem egy fontos fordulópontján feladatot kaptam: „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5: 16) Mint a versben szereplő gyertya…

   A gyertya fénylik, világít,
hogy hánynak, nem tud róla…
jónak, rossznak világít?
A gyertya azt sem tudja. 

   A külsején nincs semmi szépség,
de felér annyi széppel,
Amíg másoknak fényt sugároz,
Addig önmaga ég el.

   Ég, mert ez a rendeltetése,
Szolgálja az életet
Betölti csendben a hivatását, aztán
Feledésbe megy.

   Legyek én gyertya, csendes eszköz,
szolgája az Égi fénynek…
… világítsak szüntelen,
Míg csak tart a földi létem…

  (Csokonyai V. Gizella)

 

 Szanyóné Boros Ildikó

tanító, hittanoktató

 

 Székesfehérváron élek családommal, itt vagyunk tagjai a református gyülekezetnek. Mindkét fiam az egyházközség óvodájában és iskolájában nevelkedett.

1994-ben végeztem Nagykőrösön a Károlyi Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán tanító-hitoktató szakon. Majd a nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskolában kezdtem pályámat.

Székesfehérváron a Velinszky László Általános Iskolában (ma Német László Általános Iskola) tanítottam. Gyülekezetünkben gyermek-istentiszteleteket tartottam és a város több általános iskolájában taníthattam hittant.

2004 szeptemberétől az Olajfa Református Óvodában óvodásainkat készítettem fel iskolai feladatukra, majd velük együtt kezdhettem el a 2005/2006-os tanévet iskolánkban. Azóta tanítom, nevelem diákjainkat. Így tevékeny részese lehettem egy újrainduló iskola kezdő lépéseinek.

Pedagógiai munkámban igyekszem a gyermekeket őszinteségre, elfogadásra és tiszteletre tanítani. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek megismerjék Isten gondviselő szeretetét, ajándékainak áldásait és útmutatását.

„Tanítsd a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld. 22,6)
 

Vámosi Attiláné
tanító

 

Tanító-francia nyelvoktató diplomámat 1998-ban szereztem a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Tanítottam egyházi iskolákban is és nagyon megörültem amikor lehetőséget kaptam, hogy a református iskolához csatlakozhatok.
Francia nyelv és irodalom tanári diplomámat 2008-ban szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Székesfehérváron élünk férjemmel és két gyermekünkkel. Vallásos családban nőttem fel, szeretném ezt az értékrendet közvetíteni diákjaimnak is.
Úgy gondolom, hogy tanítványainkat a személyes példaadásunkkal is neveljük. „Lámpásnak” kell lennünk, hogy utat mutassunk és meggyújtsuk tanítványainkban a kíváncsiság lángját.

 

 

Vincze Mária
tanító

2008- ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, Nagykőrösön tanító- hittanoktató szakon. Ezáltal gyermekkori álmom vált valóra, ugyanis mióta az eszemet tudom, tanító szerettem volna lenni.

Férjemmel a közös életünket a Pákozdi Református Gyülekezetben kezdtük el, ahol gyermekmunkában és ifjúságvezetőként is szolgáltunk.
Székesfehérvárra 2012-ben költöztünk. Azóta a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet tagjai vagyunk, három gyermekünkkel.
Miután legkisebb gyermekünk is óvodás lett, vidéken kezdtem el tanítani a Csóri Mátyás Király Általános Iskolában. 2017- ben itt tettem sikeres minősítő vizsgát.
Pedagógiai munkám során a Példabeszédek 22, 6 vezérel: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Tanítványaimat igyekszem alaposan megismerni, hogy tudjak tanításom során a „nyelvükön” beszélni. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim megérezzék, Isten úgy szereti őket, ahogyan vannak.
A vezérige, amivel Isten a Talentum Református Általános Iskolába küldött engem, a Krónikák első könyve 28, 20: „Légy erős és bátor, és fogj hozzá! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amely az Úr házában végzett szolgálathoz szükséges.”

 

Felső tagozat

Bartháné Bukta Ildikó

Matematika szakos tanár

 

Deák Péter

Ifjúsági segédlekész - református hit- és erkölcstan

 
 
 
 
 

 

   Farkas Istvánné

 informatika szakos tanár (óraadó pedagógus)

 
 
Mérnök, műszaki tanár, informatika tanár végzettséggel technikát és informatikát tanítok iskolánkban. Előtte a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára voltam, majd a Megyei Pedagógiai Intézetben dolgoztam.
Édesapám református lelkész, édesanyám tanítónő volt. Mint minden ember életét a szülői ház meghatározza, így hatott az én életemre is a tőlük látott töretlen hit, példaértékű élet.
Saját életemen keresztül tapasztalhatom, hogy milyen erős pajzsot kaptam én is a hittel, ami véd a próbatételek között. Ma a ránk bízott gyermekeket és minket, felnőtteket is nagyon sok hatás ér - nehéz eligazodni közöttük. Nekünk, keresztyén embereknek van iránymutatás Isten igéje által. A gyermekkor a legfogékonyabb idő mindenki életében. Örülök, hogy én is részese lehetek ennek a tudást és lelket formáló időszaknak, és tagja lehetek a keresztyén értékrend szerint tanító-nevelő tantestületnek.
Családunk a székesfehérvári református gyülekezet tagja. Három felnőtt gyermekünk van, akik közül a legnagyobb református lelkész. Gyülekezetünkben presbiterként szolgálok.
 

 Fülöp Márta 

matematika és fizika szakos tanár

 

1987-ben érettségiztem a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban. Ezután elvégeztem az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola matematika - fizika szakát. A diploma megszerzése után egy tanévet dolgoztam a herceghalmi általános iskolában, majd - mivel akkori lakhelyemen újraindították a felső tagozatot - hazamentem tanítani a tabajdi általános iskolába. Itt dolgoztam egészen 2008-ig. Időközben családommal Székesfehérvárra költöztünk. Így nagyon örültem, amikor 2008-ban megpályáztam és elnyertem a Székesfehérvári Református Általános Iskola matematika-fizika szakos tanári állását.
Családomról: 13 éve vagyunk házasok. A házasságunk 3 gyermekkel teljesedett ki, mindhárman a Református Általános Iskola tanulói.
Hitemről: férjemmel együtt a helyi református gyülekezet tagjai vagyunk. Én magam 2007-ben felnőttként keresztelkedtem meg és konfirmáltam. Családommal aktívan próbálunk részt venni a gyülekezet életében (csendesnapok, nyári tábor, családi délutánok).
Hitem szerint iskolánk fő feladata az, hogy a színvonalas oktatás mellett megismertesse az idejáró gyermekeket Jézus tanításával, a keresztyén értékrenddel.
Örülök, hogy ebből a feladatból én is kivehetem a részem, s hálás vagyok, hogy szülőként és tanárként is szolgálhatok ebben az iskolában.

 

 Fodorné Tóth Mária

testnevelés szakos tanár

 

Tatán születtem és ott érettségiztem az Eötvös József Gimnáziumban. A Testnevelési Egyetem elvégzése után két évet Budapesten tanítottam, majd 1985-ben férjemmel - aki fehérvári születésű - jöttem a városba. Férjem, Fodor Tamás szintén testnevelő, a Tóvárosi Általános Iskolában tanít. Két gyermekünk született.1985-2008 között a Vörösmarty Mihály Általános Iskola testnevelés tagozatán tanítottam elsőtől nyolcadik osztályig. 

 

Schvanner Éva

magyar szakos tanár

 

Schvanner Évának hívnak, már 2010. óta dolgozom tanárként. Minden korosztálynál kipróbáltam magam, középfokú oktatásban és a felnőttképzésben is. Az Úr úgy látta azonban jónak, hogy a felsős tagozaton szolgáljak. Székesfehérváron élek a szüleimmel, az itteni gyülekezetnek vagyok a tagja. A magyar nyelv és irodalom oktatásában kiemelkedően fontosnak tartom az igényes és értő olvasókká való nevelést, és saját nemzetünk, hazánk szeretetének továbbadását. Isten áldását érzem abban, hogy az idei tanévben is a református iskolában kezdhettem a szeptembert.

.

Szolnoki-Lattenstein Katalin

magyar-történelem szakos tanár

 

 

 

  Stampelné Géringer Márta

földrajz-biológia-kémia szakos tanár

 

„Szeptember hónapja úgy hatott rám, mint valami nagy lélegzetvétel.” írja Karácsony Sándor

Hálás vagyok az Úrnak, hogy 39 tanévemet kezdve a pedagógus pályán, hasonlóan érezhetek én is.

Tantárgyaimon keresztül (biológia, földrajz, kémia) és mint osztályfőnök, szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy gyermekeink okos telefonjaikról emeljék fel tekintetüket a horizontra, vegyék észre a természet nagyszerűségét, változatosságát, a változatosságban a rendet. Tudjanak hálát adni teremtett világunk szépségéért. Országjáró kirándulásaink segítsék elő, hogy a lábukban, szemükben, izmaikban és szívükben érezzék a hazát. Tanuljanak meg harmóniában élni önmagukkal, a környezetükkel, mert aki így érez, az embertársaiban is észreveszi a jót, az elsajátítja az együttélés művészetét, ami a jóságra, nagylelkűségre, önmagunk odaajándékozására vezet.

Arra törekszem, hogy tanítványaimmal alkotó légkörű órákon vehessünk részt, hogy nap, mint nap tudjunk örülni egymásnak, hogy tudjuk azt mondani: jó itt lenni, jó együtt lenni!

 

Völgyi Ágnes

angol nyelvtanár

 

Székesfehérváron születtem, általános és középiskolai éveimet itt töltöttem. A veszprémi Pannon Egyetemen tanultam tovább, angol nyelvtanári szakon szereztem diplomát.

Kezdetben vidéken tanítottam, majd a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában szereztem szakmai gyakorlatot. Ünnepi előadásokra, színjátékokra és nyelvvizsgára készítettem fel a tanulókat kiváló eredménnyel.
Munkámban fontos szerepe van a drámapedagógiának és a kommunikatív nyelvtanításnak.
Új módszerek tanulásával és alkalmazásával szeretnék szakmailag megújulni.

Felnőttként kezdtem követni Jézus tanításait, Lukács evangéliumából származó igém:
„Láss! A hited megmentett Téged.” (Lukács 18,42)

 


Oláh-Illés Anna

tanító (gyesen)

 

,,Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!” (Jeremiás 1,7)

A fenti Ige 2013 óta kíséri a pedagógusi munkámat, amióta a Talentumban taníthatok. Ugyanebben az évben szereztem meg, tanítói végzettségemet a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Karán, magyar nyelv és irodalom műveltség területen. Születésem óta tagja vagyok a Székesfehérvári Református Gyülekezetnek, ahol az ifjúsági misszióban végzek szolgálatot.

Fontosnak tartom Isten vezetését, és biztatását, mind a munkámban, mind a magánéletben, amit az elmúlt évek során folyamatosan érzek, és tapasztalok. Amit elsősorban a gyermekeknek szeretnék átadni és számomra is a legfontosabb, az Istenszeretet, a hazaszeretet és az egymás szeretete. Erre alapozva szeretném, (az alapvető ismeretek mellett) a körülöttünk lévő értékekre, a nyelv szépségeire és a zene által okozott örömre megtanítani a rám bízott gyermekeket.