Talentum Református Általános Iskola Székesfehérvár

Jézus mondja:
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el tőlem,
mert ilyeneké az Isten országa”

(Márk 10: 14.)  

   A kisgyermek életében nagyon fontos, hogy szeretetet kapjon, biztonságban érezze magát, nemcsak a családban, hanem az iskolában is. Ezt úgy érhetjük el, ha békés, nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítunk számára.  

   Nem célunk versenyre kelni a város többi iskolájával, a mi feladatunk máshol van. A mi erősségünk az Úr útmutatása szerint végzett naponkénti lelkiismeretes munkában rejlik. Akik hozzánk jönnek, másféle bánásmódot, őszinte odafigyelést tapasztalhatnak majd. Nevelési - oktatási programunk célja a sokoldalú személyiségfejlesztés mellett, hogy tanítványaink kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségű ifjakká váljanak, és az iskola kapuin kívülre is magukkal vigyék azokat az ajándékokat, amelyeket Jézus adott nekünk: szeretetet, megbocsátást, önzetlenséget.  

   Iskolánk ragaszkodik hagyományaihoz, melyek évszázadosak, de teret enged a korszerű pedagógia modelljeinek is. Családias környezetben várjuk a városi és város környéki leendő első osztályosokat. Nem feltétel a református valláshoz való tartozás, intézményünk várja a más felekezetbelieket is. Minden szeptemberben egy első osztályt indítunk (25 tanulóval).  

   A református iskolák évszázados hagyományait követve iskolánk a nevelésre és a humán műveltség kialakítására fordít nagy figyelmet. Ennek lényegét a következő szlogen fejezi ki:  

                Református hagyományok, 
                
Emberség, 
                
Fontos ismeretek, 
                
Igényesség.      

Az iskolában tanító pedagógusok a mindennapi nevelő és oktató munkájukban a következő pedagógiai elveket valósítják meg:

  • A tanulók ismereteinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
  • Önállóan és kritikusan gondolkodó, keresztyén értékrendű, művelt, önmagával és környezetével igényes fiatal nevelése.
  • Az iskola pedagógiájában családias légkört kívánunk megteremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Szeretettel és szakértelemmel szeretnénk elültetni bennük azt a magot, amely igazán értékes emberré formálja őket.
  • Tanulóinkat a református egyház hitvalló tagjává, más vallású tanulóinkat a saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljük.  

   A tanulókkal való foglalkozás alsó tagozaton tantárgycsoportos oktatási rendben, egész napos iskolai rendszerben történik. A tanórákon színvonalas, játékos ismeretnyújtásra törekszünk.

    Heti két órában az órarendbe építve hittanoktatást végzünk. Tanulóink hétfőnként reggeli áhítaton, egy évben négy alkalommal családi istentiszteleten vesznek részt a református templomban.  

   Tudjuk, hogy az örök keresztyén erkölcsi értékek mellett korunkban korszerű ismereteket is kell nyújtanunk. Ezért szeretnénk sokféle lehetőséget biztosítani a gyermekeknek, hogy érdeklődésüknek megfelelően szakkörökben próbálhassák ki tehetségüket. Az életkori sajátosságoknak és a szülői igényeknek megfelelően szervezünk szabadidős elfoglaltságokat: énekkar, színházlátogatás, idegen nyelv-tanulás, kézműves foglalkozás, foci, úszás, tenisz, kirándulások, táborozási lehetőségek. Szakköreink: természetjáró kör, természetvédő, matematika, angol, dráma, rajz. A Csitáry Művészeti Műhely tanárai igény szerint furulya,- fuvola,- szolfézs-, szintetizátor- és  gitároktatást végeznek.   

   Szeretettel várjuk azokat a leendő első osztályos gyermekeket, akiket szüleik a keresztyén értékrend szerint kívánják neveltetni. Amennyiben egyetértenek iskolánk céljaival, nyitottak vagyunk minden keresztyén felekezetű, és még meg nem keresztelt gyermek felé is.  

   Életére és családjára Isten gazdag áldását kérjük!